Gjør det vanskelige enklere ved hjelp av erfarne konsulenter.

Et årsregnskap er en regelmessig sammenstilling av en bedrifts bokføring. Et årsregnskap inneholder et avstemt balanse- og resultatregnskap. Avstemmingen innebærer at hver konto er kontrollert slik at kontoens saldo er korrekt. Et årsregnskap kan gjøres per år for å bruken det som underlag til årsoppgjøret og

For å opprette et årsoppgjør må man først opprette en avstemming eller et årsregnskap. Å opprette et årsregnskap handler om å avsluttet den løpende bokføringen for et regnskapsår. Dette innebærer at man sammenstiller alle transaksjoner i løpet av året, utfører årets regnskapsdisposisjoner, iblant konsoliderer man midler i skatteutjevningsreserver (som f.eks. periodiseringsfond og eventuelt utfører hurtigavskrivninger) for å få ned det skattemessige resultatet ytterligere. Den sammenstilte informasjonen viser man i et balanse- og resultatregnskap som ikke trenger å offentliggjøres.

Derimot må årsoppgjøret offentliggjøres og sendes inn til Bolagsverket. Bokföringslagen kap. 6 forordner løpende hvordan bokføring skal avsluttes. I loven benyttes begrepet årsregnskap og årsoppgjør. Et årsoppgjør er mer omfattende enn et årsregnskap, og begge reguleres innholdsmessig av Årsredovisningslagen. Et årsoppgjør skal bestå av:

  • Styrets årsberetning
  • Resultatregnskap
  • Balanseregnskap
  • Finansanalyse (gjelder kun større bedrifter)
  • Notater
  • Revisjonsberetning (om selskapet har revisor)
  • Et årsoppgjør skal, til forskjell fra et årsregnskap, sendes inn til Bolagsverket og offentliggjøres hos Bolagsverket. For stiftelser er det Länsstyrelsen som er tilsynsmyndighet for stiftelsen.

Vil du vite mer om våre tjenester, ta kontakt med Ekonomernas Hus i Oslo på telefon +47 21 67 61 10, eller send oss en e-post via skjemaet her på siden, så kontakter vi deg.